Info om lajvet

Dina föräldrar deltog i ett krig. Krigets efterdyningar är nu din arvedel.

Under kriget var allt mycket extremare. Nationen lade grunden till den teknologiska överhöghet som resten av världen nu fruktar och längtar efter. Grunden lades även för den hårt hållna kollektivistiska stat som nu färgar medborgarnas liv. Frisland fann sin röst som nation, blev en talesman för världssamfundet, och överlevde med en brinnande stolthet för individens förmåga. Karrland blev förstört. Dess torn och murar pulveriserades av flygbomber, men dess kultur växte sig desto starkare i den lilla landremsa som nu är allt som står utanför Nationens kontroll.

Nu har det gått 30 år. Omvärldens fördömanden har klingat ut.

Nationen vill vara en del av världssamfundet igen. Nog är det väl dags att gå vidare?

Frislands grävande journalister har visat att landet trots sina humanistiska självbild, svek sina svagare grannar. Vad var då principerna värda?

Karrlands unga tyngs ner av arvet av ett förlorat krig. Hur länge kan man fortsätta en gammal kamp?

Dina föräldrar kunde inte ställa sig dessa frågor. I rökens, förtvivlans och propagandans mitt hade man inte råd med det. Under dessa dagar i skogen kommer du tvingas att konfrontera dem.

Vi är jätteglada att du är intresserad av vårat arrangemang! Vi har tidigare publicerat en vision och fått väldigt många positiva reaktioner på den. Nu vill vi informera om hur arrangemanget kommer gå till. Dels vad du som deltagare kan förvänta dig av arrangemanget och dels vad vi arrangörer förväntar oss av dig.

Tid och plats

Lajvet kommer utspela sig ett par mil norr om Örebro.

Du förväntas vara på plats Torsdagen den 29e Juli 2010, klockan 16.00. Du kan tidigast lämna området den 1a Augusti klockan 12.00.

Vad för sorts lajv Frizon är

Frizon är ett lajv med två komponenter.

Frizon är ett karaktärsdrivet lajv. Vi kommer jobba mycket med att du som deltagare skall få en genomarbetad roll som har en genomtänkt plats i en grupp. Vi förväntar oss att du sätter dig in i och spelar ut de frågeställningar din roll kommer ställas inför, och aktivt driver andra karaktärers spel.

Frizon är ett äventyrslajv. Du kommer bära packning och bo i ett läger som ni bär på ryggen. Du kommer ägna dig åt militärliknande övningar som bitvis kan vara fysiskt och psykiskt påfrestande. Avstånden kommer dock inte vara långa och du kommer kunna deltaga fullt ut även om du inte har tidigare vandringserfarenhet och är otränad. Den mesta utrustning du kommer behöva kommer vara vanlig friluftsutrustning och vi kommer hjälpa med att upprätta packlistor.

Hur spelvärlden i Frizon kommer beskrivas

Vi tror inte på att tala i kod med deltagarna utan kommer att föra en så öppen och klar dialog som arrangemanget tillåter. Ni är medkonstnärer i denna uppsättning och det är viktigt att vi förstår era önskemål och att ni förstår våra.

Som del i detta kommer viss världsbeskrivande information vara riktad till dig som spelare och viss information vara riktad till dig som roll. Världen som Frizon utspelar sig i har som syfte att befrämja lajvet. Med nödvändighet beskriver vi världen i gränser, händelser, och datum, men syftet med informationen är inte gränsen, händelsen eller datumet. Det viktiga är hur du som karaktär och spelare kan använda informationen.

Just nu finns det inte så mycket allmän information om världen på hemsidan. Detta är medvetet. Specifik information kommer att delas ut som del av rollskaparprocessen, och den kommer att vara så minimal som vi kan göra den: du är en upptagen person och det finns en gräns för hur mycket du kan läsa in.

Hur rollerna i Frizon kommer skapas

Vi arrangörer har fått den finurliga idén att dela upp Frizon i tre nivåer: äventyrsnivån, intragruppsnivån och relationsnivån.

  • Äventyrsnivån innefattar relationerna och dynamiken mellan grupper, samt rekvisita och inspel. Det mesta arbetet med det är klart.
  • Intragruppsnivån innefattar att designa olika viljor och drömmar inom de olika grupperna. Det är i stort sett färdigt, men kommer få sin slutgiltiga utformning först när du som deltagare har accepterat och börjat finjustera de inre drivkrafterna i den roll vi ger dig.
  • Relationsnivån innefattar delad historia, drömmar, vänskap och fiendeskap mellan karaktärerna. Detta arbete kommer påbörjas i vår, så snart grupperna är mer eller mindre klara.

Till detta lajv är tanken att använda en lite annorlunda process för att skapa karaktärer. Den består av följande steg:

Deltagaren skickar in anmälningsformuläret

Första steget i att skapa en karaktär är att svara på frågorna i anmälningsformuläret så att vi skall kunna föreslå en roll till dig som på bästa vis matchar dina önskemål. Vi kommer fråga hur aktivt du vill jobba med din karaktär innan lajvet för att kunna gruppera deltagare efter ambitionsnivå på förberedelsearbetet: vi ska se om vi inte kan slippa undan från den klassiska frustrationen över att andra deltagare inte gör tillräckligt, eller paniken i att försöka jonglera liv och lajv på alldeles för få timmar.

Arrangörerna svarar med regiinstruktioner

När vi arrangörer läst ditt anmälningsformulär så kommer vi föreslå ett rollskelett till dig. Rollskelettet kommer bestå av ett antal regiinstruktioner som beskriver våra förväntningar på den roll du kommer spela. Det kommer alltså vara ett uppdrag till dig som spelare att bygga en roll som fyller en viss funktion i lajvets dramaturgi. Dessutom kommer du få fördjupad världsinformation.

Deltagaren fyller ut karaktären i samarbete med arr och gruppen

Utifrån regiinstruktionerna bollar du idéer med arrangörerna och gemensamt skapas en roll till dig själv. Vissa ideér kommer även bollas med andra deltagare i den grupp du blir tilldelad – en grupp som kommer vara sammansatt av deltagare som kan ägna ungefär lika mycket tid åt förberedelser. Vi kommer även upprätta forum att diskutera i och hålla workshops för de grupper som uppgett att de vill jobba på det viset. Rollskaparprocessen förväntas pågå ända fram till själva lajvet och vi förväntar oss att du lägger ner den nivå av engagemang du uppgett att du vill göra.

Deltagaren betalar anmälningsavgiften

Lajvet har en anmälningsavgift på 100kr. Betala till konto 8327-9, 914 395 002-1 i Swedbank och skriv för- och efternamn så vi vet varifrån pengarna kommer. När du betalat den är din plats garanterad och du får vara med på förberedelseworkshops.

I deltagaravgiften, som för närvarande är 400kr utöver anmälningsavgiften (totalt 500kr alltså), inkluderas grundläggande mat. Hela deltagaravgiften skall vara betald senast 1 Maj 2010.

Om deltagaravgiften sänks betalar vi tillbaka mellanskillnaden. Om den höjs efter att du betalat behöver du inte betala mer. Om lajvet mot förmodan inte skulle bli av kommer alla pengar att betalas tillbaka.

Hur information om din roll bör hanteras

Vi vill be dig att du inte diskuterar din grupp eller roll med personer som inte ingår i den grupp vi tilldelar dig. För att äventyrskomponenten av lajvet skall fungera behöver vi som arrangörer ett visst mått av kontroll över informationsflödet mellan grupperna. Exempelvis rör detta vilka grupperna är, hur många grupper det kommer finnas på området, och hur stora dessa är. Spelarna i en grupp kommer att veta mycket mer om karaktärernas drivkrafter och funktion i gruppen än karaktärerna själva vet.

Vad du gör med frågor

Har du några funderingar kan du antingen skriva ner dem som del av din anmälan eller skicka ett mejl direkt till frizon@armyr.se.