Religion

På Frizon är religionen ett fiktivt verktyg för att lyfta fram andra delar av berättelsen. Det är ingen historia vi vill skildra i sig. Religionen ger oss en IN-förevändning för spelinslag som ska lyfta fram skuld, glädje, lust och karaktärernas drivkrafter i rampljuset. Denna religion utvecklades i stort av Mikael Lestander till Valdra-kampanjen.  Vissa ändringar har gjorts för att den skall vara så allmän att den går att använda på alla sorters arrangemang med minsta ansträngning.

  • Religionen i Frizons värld är inte en politisk institution. Den finns till för individen. Folk i spelvärlden har överlag en relativt sekulariserad världsbild, men vid dödsfall, födslar och andra mer emotionella tidpunkter kan man komma ihåg religionen. Det finns inga tempel, viktiga personer, helgdagar, eller annat spelarna måste lära sig utantill.
  • Alla deltagare på arrangemanget tillhör samma religion. Det betyder att den kan ha en enande effekt på medlemmar från olika grupper som ägnar tid tillsammans. Den kan på det viset vara en bra motvikt mot den i grunden konfliktbaserade historien. Men hur de olika elementen i den betonas kan också användas för att påpeka skillnader, till exempel kollektivism som står mot individualism.
  • Religionen går mycket ut på att inre tankar hos karaktärerna uttalas högt i grupp, och man utesluter ingen ur ritualerna. Även dödsfiender deltar i samma ritualer om de befinner sig på samma plats. Det betyder att den kan vara ett en arena där en inre monolog kan uttalas även i situationer där extrema konflikter normalt skulle hindra karaktärer från att över huvud taget kommunicera med varandra.

Religionen i korthet

Världen styrs av fyra krafter som har varsin avatar. Avatarerna är:

  • Kväll / Sanning / Död
  • Natt / Lust / Styrka
  • Morgon / Hopp / Ordning
  • Dag / Eftertänksamhet / Stillhet.

Den yttersta formen av existens är att bli ett med världsalltet men tills detta sker återföds man. Vissa tolkare i mer kollektivistiska kulturer säger att man ska sträva efter att bli en del av världsalltet även i livet. Andra i mer individualistiska kulturer menar att det är bra att återfödas. Då bär man med sig lite av sina hårt förvärvade kunskaper till nästa liv, och kan leva bättre och bättre liv.

Spelfördel: Här understryks skillnaden mellan de kollektivistiska kulturerna och de individualistiska kulturerna.

Ritualerna

Vi rekommenderar spelargrupperna att ta de speciella omständigheterna i beaktande och låta sina (kanske sekulariserade) karaktärer komma ihåg sin religion. Varje dags hålls 3 (ibland 4) ceremonier med hela gruppen, i alla grupper. Det finns ett mycket stark kulturellt tryck att man är ärlig i dessa ritualer. Man säger faktiskt sanningen. Det finns även ett starkt tryck att det som sägs under ritualerna stannar i ritualerna. När ritualen är slut talar man inte högt om det som sagts där.

Spelfördel: Dessa ritualer blir som metaövningar, fast de är helt i spel. Olika aspekter, som kanske annars skulle varit dolda, kommer fram. Varje karaktär får alla andras fokus på sig en liten stund.

Kvällsritualen

Den första ritualen hålls vid skymningen/kvällsmålet och är en bikt över dagen som har varit. Man ska inte gå och lägga sig utan att ha gjort sig av med sina bördor. En person, det kan vara vem som helst, börjar ritualen genom att säga: ”Vi välkomnar kvällen och tänker på sanningen och dagen som varit.” Därefter går man varvet runt och alla berättar om något de misslyckats med under det senaste dygnet. Om något hänt under senaste dygnet som är för hemskt för att tala om i hela gruppen går man ner på knä och gömmer sitt ansikte i händerna. Efter kvällsritualen bör man då tala om det man inte sagt i enrum men en annan person. Detta för att ingen skall behöva bära sina bördor själv. När man gått varvet runt avslutar den som började ritualen med orden ”Vi har överlämnar våra bördor. Ge oss ro, vilken den än blir”

Spelfördel: I denna ritual kommer karaktärens största misstag under det senaste dygnet ut i det öppna och alla kan agera på den. Dessa misstag är ofta mycket bra inspel som kan driva historien framåt både snabbt och i oväntade riktningar. Tabut mot att tala om det som sägs hindrar denna ritual från att bli platsen när allt dolt sägs och sedan handfast reds ut på några minuter.

Nattritualen

Den andra ritualen är frivillig och utförs lite efter midnatt av de som är vakna vid den tiden. Denna ritual går i lustens tecken. Under denna ritual kan man utmana andra till kamp, eller bjuda in till älskog. I mer individualistiska kulturer utförs denna ritual mellan två personer. I mer kollektivistiska kulturer samlar man ihop alla närvarande vakna och påbörjar den gemensamt. Ritualen börjar med att någon säger ”Vi välkomar natten, lusten och kraften!” När dessa ord är sagda är det fritt för vem som helst att inbjuda någon annan till kamp eller älskog. Detta görs genom att man stryker den personen med fingertopparna från tinning till haka. Denna inbjudan kan besvaras på tre vis.

  • Den inbjudna svarar på inbjudan genom att ge den åter. Det betyder kamp.
  • Den inbjudna svarar på inbjudan med en kyss i pannan. Det betyder älskog.
  • Den inbjudna svara med att sätta ena handflatan platt på inbjudarens bröst. Det är ett artigt sätt att tacka nej till inbjudan.

Efter att ritualen avslutats sägs orden ”Vi har välkomnat natten. Ge oss styrka, på gott och ont.”

Spelfördel: Denna ritual ger spelare en möjlighet att låta sina karaktärer utmana varandra på lite mer ordnade dueller, eller uppvaktning. Det blir ett sätt att under en begränsad tid lyfta tysta konflikter, både de positiva och de negativa, som spelarna odlat upp till ytan. Att den som blir inbjuden har total kontroll över vad inbjudan innebär minskar risken att någons off-gränser överträds. Precis som i kvällsritualen är det tabu att tala högt om det som händer under natt-ritualerna.

Morgonritualen

Den tredje ritualen utförs i gryningen, lämpligen efter frukost, och har att göra med drömmar och förhoppningar och dagen och framtiden. I kulturer som har status finns även en statusaspekt. Den som talar först har lägst status av alla i gruppen och den som talar sist har högst status. Ritualen börjar med att den i gruppen med lägst status säger ”Vi välkomnar morgonen och hoppet”. Därefter säger alla i omvänd statusordning något de hoppas på under det kommande dygnet. Ritualen avslutas med att den som började den säger ”Vi har välkomnat morgonen. Ge oss hopp om en osäker dag.”

Spelfördel: Denna ritual ger en spelare möjligheten att uttrycka sin karaktärs önskemål och förhoppningar så att andra spelare kan agera på dem, även om karaktären normalt skulle hålla inne med dem. Den specifika turordningen tydliggör dessutom status inom gruppen och ifall den har ändrats under det senaste dygnet.

Dagsritualen

Den fjärde och sista ritualen utförs mitt på dagen, lämpligen efter lunchen. Den handlar om tacksamhet. Den börjas av att någon, vem som helst, säger ”Vi välkomnar dagen och tacksamheten”. Därefter säger alla något de är tacksamma för som hänt under det senaste dygnet. När alla talat avslutas ritualen med orden ”Vi har välkomnat dagen. Låt oss vila en stund innan plikten åter kallar”. Denna meditation får gärna ha något avslappnat och lättjefullt över sig. Deltagarna får gärna sitta bekvämt med något gott att äta och/eller dricka.

Spelfördel: Denna ritual blir av en positiv bekräftelsepunkt. Här kan karaktärer synliggöra varandra och senaste tidens lyckade handlingar. Under stressiga förhållanden ger den dessutom deltagarna en möjlighet att låta sina karaktärer sitta ner en stund och vila upp sig.

Speciella tillfällen

Vid vissa speciella tillfällen används ritualerna ovan på ett lite annorlunda vis än normalt.

Död: När någon dör håller man en kvällsmeditation där man tar upp de skulder man hade gentemot den bortgångna. Direkt efteråt hålls en dagsmeditation där man talar om det man varit tacksam för hos den bortgångna.

Familjebildning: När personer går ihop och bildar en familj hålls en natt-meditation med bara de familjebildande parterna där dessa inbjuder varandra till älskog.

Födsel: Vid födseln håls en morgonmeditation där de närvarande talar om vilka förhoppningar de har för den födda. Sist talar de som tar på sig vårdnadsansvaret för barnet.

Spridning av denna text

Texten ovan får spridas fritt så länge det tydligt framgår att den ursprungliga upphovsmakaren är Mikael Lestander och att den skrevs till de levande rollspelen i Valdra-kampanjen.